WEGHDA IMWETTQA: GLOBAL RESIDENCE PROGRAMME

Reference Number: PR1388, Press Release Issue Date: Jun 29, 2013
 
l-Onor Dr Edward Zammit Lewis - Segretarju Parlamentari ghall-Kompetittività u t-Tkabbir Ekonomiku qal li r-regolamenti li ghandhom x'jaqsmu mall-Global Residence  Programme huma lesti u qed jistennew li formalment jidhlu fis-sehh il-gimgha d-diehla bil pubblikazzjoni ta l-avvizi legali marbutin ma l-istess programm fil-Gazzetta tal-Gvern. Il- ‘Global Residence Programme’, hu programm li ilu mistenni hafna minn dawk li joperaw f’dan il-qasam. Programm li se jattira l-investiment barrani kif ukoll jqajjem is-suq tal-propjeta lokali waqt li jghin l-ekonomija Maltija permezz ta flus minn taxxi li jhallsu l-barranin li ser jghamlu uzu minn dan il-programm.  It-tnedija ta dan il-programm kienet thabbret fl-ewwel ta Gunju quddiem dawk li jahdmu f’dan is-settur.  

L-Onor Dr. Edward Zammit Lewis spjega li dan il-programm kien il-prodott ta 'laqghat estensivi mal-partijiet interessati ewlenin, inkluzi esperti ewlenin mill-Gvern u membri mill-Kamra tal-Kummerc, l-Intrapriza u l-Industrija ta’ Malta u l-Assocjazzjoni ta l-iZviluppaturi  Maltin (MDA) u Agenziji u raprezentanti tas-sensara lokali.

Dan il-programm gdid huwa  rizultat dirett tal-Manifest Elettorali li gvern irnexxielu jippresenta f’perjodu qasir hafna. l-Amministrazzjoni l-Gdida ma hliet l-ebda zmien u b’mod immedjatament bdiet tinvolvi l-partijiet interessati biex johrogu b’ suggerimenti u ideat sabiex jigi mwaqqaf programm li jzid il-kopettivita ta’ pajjizna. Fil-fatt l-Onor Dr Edward Zammit Lewis ha f’idejh  biex jippresedi 'kumitat stabbilit apposta kompost mis sur John Huber mill-Kamra Maltija tal-Kummerc, l-Intrapriza u l-Industrija Dr Charles Mangion, is-Sur Aldo Farrugia mill-Unit tat-Taxxa Internazzjonali, is-Sur Mario Borg mid-Dipartiment tat-Taxxi Interni, is-Sur Mark Sultana mid-Dipartiment ghac-Cittadinanza,  s-Sur Sandro Chetcuti mill-Assocjazzjoni tal-iZvillupaturi Maltin.
Permezz ta 'dan il-Programm il-Gvern il-Gdid se jkun qed jghin sabiex jitressaq invstiment gdid lejn in-Nofsinhar ta' Malta u l-Ghawdex. In-Nofsinhar ta 'Malta u Ghawdex se jkollhom valur izghar li jehtiegu li jigu ssoddisfatti sabiex ikun eligibbli ghall-Programm; ghan li zgur ser jisarraf f’ investiment u fi tkabbir ekonomiku f'dan il-qasam. Din il-pozizzjoni mehuda mill-Gvern tirrifletti l-fatt li l-prezzijiet tal-proprjetà fin-nofsinhar ta’ Malta u l-gzira t’ Ghawdex huma aktar baxxi.

Fiz-zmien li gej il-Gvern ser jimbarka fuq marketing internazzjonali sabiex nressqu li dawn it-tip ta nies sabiex jaghmlu uzu minn dan il-Programm.  “Nistieden lis-settur privat biex jibda’ jippromovi dan il-programm barra min xtutna, biex flimkien nkomplu nsahhu l-ekonomija ta tal-Gzejjer Maltin u r-reprutazzjoni tal-gurisdizzjoni taghna. Sintendi mhux se nittolleraw reklamar abbuziv jew mgieba mhux professjonali" stqarr l-Onor Dr Zammit Lewis
​​